Legea pensiilor(legepensii)
  
L  E  G  E  A


nr.   263
  
16 decembrie 2010
  
privind sistemul unitar de pensii publice
  
_Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010_
  
 18.05.2011 
  
  
  
  
  * LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010_MOf nr. 852/20.12.2010_ privind sistemul unitar de pensii publice
  * ABROGÃ : [de la 1 ianuarie 2011]
  - LEGEA nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale,cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - Legea nr. 164/07.04.2001_rep MOf nr. 748/14.10.2002_ privind pensiile militare de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - art. 29 şi 52 din Legea nr. 269/17.06.2003_MOf nr. 441/23.06.2003_ privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificãrile ulterioare;
  - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 36/21.05.2003_MOf nr. 376/02.06.2003_ privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 595/22.12.2003_MOf nr. 1/05.01.2004_, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - Legea nr. 179/17.05.2004_MOf nr. 485/31.05.2004_ privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurãri sociale ale poliţiştilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - art. 68, art. 681 alin. (2) şi art. 682 - 684 din Legea nr. 567/09.12.2004_MOf nr. 1.197/14.12.2004_ privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŢelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - art. 49 - 51 din Legea nr. 96/12.04.2006_rep MOf nr. 763/12.11.2008_ privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;
  - art. 74 - 77, 80, 81 şi 96 din Legea nr. 7/11.01.2006_rep MOf nr. 345/25.05.2009_ privind statutul funcţionarului public parlamentar;
  - art. 43 - 52 şi 54 din Legea nr. 223/04.07.2007_MOf nr. 481/18.07.2007_ privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilã din România;
  - art. 49 alin. (4) şi art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/08.09.1992_rep MOf nr. 282/29.04.2009_ privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi;
  - art. 127 alin. (3) şi art. 130 din Legea nr. 128/12.07.1997_MOf nr. 158/16.07.1997_ privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - art. 9, 12 - 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 95/14.04.2008_MOf nr. 304/18.04.2008_ privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilã din România;
  - Legea nr. 226/07.06.2006_MOf nr. 509/13.06.2006_ privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale;
  - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/03.02.2005_MOf nr. 119/07.02.2005_ privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 78/07.04.2005_MOf nr. 301/11.04.2005_, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - Legea nr. 263/07.11.2008_MOf nr. 775/19.11.2008_ privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, cu modificãrile ulterioare;
  - Hotãrârea Guvernului nr. 1.550/23.04.2004_Mof nr. 897/01.10.2004_ privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculãrii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - Hotãrârea Guvernului nr. 751/14.05.2004_MOf nr. 459/21.05.2004_ privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentarã achitate în valutã;
  - prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Legea nr. 80/11.07.1995_MOf nr. 155/20.07.1995_ privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/10.10.2006_MOf nr. 868/24.10.2006_ privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
  * LEGEA nr. 207 din 11 noiembrie 2010_MOf nr. 767/17.11.2010_ privind completarea Legii nr. 273/07.07.2009_MOf nr. 482/13.07.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010_MOf nr. 441/30.06.2010_ privind unele mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
  * MODIFICÃ :
   - OG nr. 9/29.01.2010_MOf nr. 70/30.01.2010_ privind mãsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurãrii şi reorganizãrii unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar [abrogã art. 7 lit. a) şi c) şi art. 8]
   - OUG nr. 1/25.01.2010_MOf nr. 62/2701.2010_ privind unele mãsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte mãsuri în domeniul bugetar [Cuantumul brut al salariilor/ soldelor/ indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valutã se diminueazã cu 25%]
   - Legea nr. 330/05.11.2009_MOf nr. 762/09.11.2009_rectif MOf nr. 268/26.04.2010_ Lege-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice [Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valutã se diminueazã cu 25%; se reduc cu 25% cuantumul drepturilor specifice pentru activitãţile desfãşurate în instituţiile de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, prevãzute la pct. 3 alin. (1) şi (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 şi 12 din anexa nr. IV/2; se reduc cu 25% cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical şi neclerical]
   - Legea nr. 45/20.03.2009_MOf nr. 200/30.09.2009_ privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare [se reduce cu 25% indemnizaţia lunarã, prevãzutã la art. 12 alin. (1)]
   - Legea nr. 230/31.10.2008_MOf nr. 748/05.11.2008_ privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România [se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România]
   - Legea nr. 31/15.01.2007_MOf nr. 351/18.01.2007_ privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţã din România [se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţã din România; se reduce cu 15% cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţã din România]
   - OG nr. 3/17.01.2007_MOf nr. 67/29.01.2007_ privind unele mãsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale [se abrogã OG nr. 5/29.01.2010_MOf nr. 69/29.01.2010_]
   - Legea nr. 174/16.05.2006_MOf nr. 438/22.05.2006_ privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pãdurilor cãtre foştii proprietari [abrogã art. 2 alin. (1) şi (2)]
   - OUG nr. 116/21.12.2006_MOf nr. 1.042/28.12.2006_ privind protecţia socialã acordatã persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurãrii şi reorganizãrii unor societãţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societãţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autoritãţilor administraţiei publice locale [abrogã art. 7 lit. a) şi c) şi art. 8]
   - Legea nr. 96/21.04.2006_MOf nr. 380/03.05.2006_rectif MOf nr. 418/15.05.2006_rep MOf nr. 763/12.11.2008_ privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor [se reduce cu 25% suma forfetarã prevãzutã la art. 38 alin. (1)]
   - OUG nr. 148/03.11.2005_MOf nr. 1.008/14.11.2005_ privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului [Cuantumul indemnizaţiilor acordate în temeiul art. 1 se diminueazã cu 15%]
   - Legea nr. 578/14.12.2004_MOf nr. 1.223/20.12.2004_ privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor [se reduce cu 15% ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor]
   - Legea nr. 341/12.07. 2004_MOf nr. 654/20.07.2004_ recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 [reduce cu 15% indemnizaţia de merit]
   - Legea nr. 264/16.06.2004_MOf nr. 605/06.07.2004_ privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale [se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România]
   - Legea nr. 118/15.03.2002_MOf nr. 189/20.03.2002_ pentru instituirea indemnizaţiei de merit [se reduce cu 15% indemnizaţia de merit]
   - OUG nr. 95/20.06.2002_MOf nr. 463/28.06.2002_ privind industria de apãrare [abrogã art. 12 lit. a), b) şi d), art. 121, art. 122]
   - Legea nr. 76/16.01.2002_MOf nr. 103/06.02.2002_ privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã [se reduce cu 15% cuantumul indemnizaţiei de şomaj şi drepturile bãneşti prevãzute la art. 72, 731, 74 şi 75] [abrogã art. 78 şi 79]
   - Legea nr. 752/27.12.2001_MOf nr. 843/28.12.2001_rep MOf nr. 299/07.05.2009_ privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române [se reduce cu 25% cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române; se reduce cu 15% cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române]
   - Legea nr. 416/18.07.2001_MOf nr. 401/20.07.2001_ privind venitul minim garantat [abrogã art. 25 şi art. 26]
   - Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale [dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipatã şi pensie anticipatã parţialã nu se mai aplicã]
   - OG nr. 7/26.01.1998_MOf nr. 34/29.01.1998_ privind unele mãsuri de protecţie socialã a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurãii marilor unitãţi [abrogã art. 12 şi 13]
   - Legea nr. 128/12.07.1997_MOf nr. 158/16.07.1997_ privind Statutul personalului didactic [se reduc cu 25% drepturile prevãzute la art. 104 alin. (3) şi art. 107 alin. (4)]
   - HGR nr. 837/19.10.1995_MOf nr. 249/01.11.1995_rep MOf nr. 210/05.09.1996_ cu privire la criteriile de salarizare în valutã şi celelalte drepturi în valutã şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate [se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valutã şi alte drepturi în valutã şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate]
   - HGR nr. 518/10.07.1995_MOf nr. 154/19.07.1995_ privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar [se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valutã şi alte drepturi în valutã şi în lei ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar]
  * ABROGÃ :
  - OG nr. 5/28.01.2010_MOf nr. 69/29.01.2010_ pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/17.01.2007_MOf nr. 67/29.01.2007_ privind unele mãsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
  - Legea nr. 482/19.12.2006_MOf nr. 1.028/29.12.2006_ privind acordarea de trusouri pentru nou-nãscuţi
  - Legea nr. 396/30.10.2006_MOf nr. 892/02.11.2006_ privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
  - Legea nr. 315/12.07.2006_MOf nr. 617/18.07.2006_ privind stimularea achiziţionãrii de cãrţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunãtãţirii calitãţii activitãţii didactice, în învãţãmântul preuniversitar
  * LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010_MOf nr. 195/29.03.2010_ privind unele mãsuri în domeniul muncii şi asigurãrilor sociale
  * MODIFICÃ :
  - Legea nr. 188/08.12.1999_rep MOf nr. 365/29.05.2007_ privind Statutul funcţionarilor publici
  - Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  - Legea nr. 53/24.01.2003_MOf nr. 72/05.02.2003_ Codul muncii
  
  * OUG nr. 114 din 23 decembrie 2009_MOf nr. 919/29.12.2009_ privind unele mãsuri financiar-bugetare
  * Art.IV.- Prevederile art. 80 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 19/17.03.2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu se aplicã în anul 2010.
  * DECIZIE CNPAS nr. 135 din 4 decembrie 2009_MOf nr. 913/24.12.2009_ pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socialã în raport cu lucrãtorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplaseazã în cadrul Comunitãţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.048/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socialã în raport cu lucrãtorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplaseazã în cadrul Comunitãţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurãri Sociale nr. 112/01.04.2009_MOf nr. 355-355bis/27.05.2009_
  * LEGEA nr. 273 din 7 iulie 2009_MOf nr. 482/13.07.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * COMPLETATÃ prin Legea nr. 207/11.11.2010_MOf nr. 767/17.11.2010_ privind completarea Legii nr. 273/07.07.2009_MOf nr. 482/13.07.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 267 din 7 iulie 2009_MOf nr. 482/13.07.2009_ privind aprobarea OUG nr. 108/18.09.2008_MOf nr. 661/22.09.2008_ pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
  * LEGEA nr. 209 din 9 iunie 2009_MOf nr. 385/09.06.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 208 din 2 iunie 2009_MOf nr. 385/09.06.2009_ privind respingerea OUG nr. 230/30.12.2008_MOf nr. 4/05.01.2008_ pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
  * LEGEA nr. 154 din 8 mai 2009_MOf nr. 322/14.05.2009_ privind aprobarea OUG nr. 100/27.08.2008_MOf nr. 637/04.09.2009_ pentru completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 39 din 13 martie 2009_MOf nr. 168/18.03.2009_ privind aprobarea (m) OUG nr. 83/24.06.2008_MOf nr. 471/26.06.2008_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 19 din 26 februarie 2009_MOf nr. 122/27.02.2009_ a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2009
  * DECIZIE CURTEA CONSTITUŢIONALÃ nr. 82 din 15 ianuarie 2009_MOf nr. 33/16.01.2009_ referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor OUG nr. 230/30.12.2008_MOf nr. 4/05.01.2009_ pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
  
  * OUG nr. 230 din 30 decembrie 2008_MOf nr. 4/05.01.2009_ pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
  * RESPINSÃ prin Legea nr. 208/02.06.2009_MOf nr. 385/09.06.2009_ privind respingerea OUG nr. 230/30.12.2008_MOf nr. 4/05.01.2008_ pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
  * Declaratã neconstituţionalã prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 82 din 15 ianuarie 2009_MOf nr. 33/16.01.2009_
  * OUG nr. 209 din 4 decembrie 2008_MOf nr. 826/09.12.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * MODIFICATÃ prin :
  - OUG nr. 114/23.12.2009_MOf nr. 919/29.12.2009_ privind unele mãsuri financiar-bugetare
  - Legea nr. 155/08.05.1009_MOf nr. 322/14.05.2009_ privind aprobarea OUG nr. 209/04.12.2008_MOf nr. 826/09.12.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 218 din 27 octombrie 2008_MOf nr. 738/31.10.2008_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * MODIFICATÃ prin OUG nr. 209/04.12.2008_MOf nr. 826/09.12.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale [* ABROGÃ art. II]
  * LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008_MOf nr. 725/27.10.2008_ privind aprobarea (m) OUG nr. 91/26.09.2007_MOf nr. 671/01.10.2007_ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
  * OUG nr. 108 din 18 septembrie 2008_MOf nr. 661_22/09.2008_ pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
  * APROBATÃ prin Legea nr. 267/07.07.2009_MOf nr. 482/13.07.2009_ privind aprobarea OUG nr. 108/18.09.2008_MOf nr. 661/22.09.2008_ pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
  * ORDIN MMFES nr. 590 din 15 septembrie 2008_MOf nr. 665/24.09.2008_ pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestã activitatea desfãşuratã în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificãrii drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
  * OUG nr. 100 din 27 august 2008_MOf nr. 637/04.09.2008_ pentru completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 104/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 154/08.05.2009_MOf nr. 322/14.05.2009_ privind aprobarea OUG nr. 100/27.08.2008_MOf nr. 637/04.09.2008_ pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
  * MODIFICATÃ prin OUG nr. 209/04.12.2008_MOf nr. 826/09.12.2009_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 83 din 24 iunie 2008_MOf nr. 471/26.06.2008_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 39/13.03.2009_MOf nr. 168/18.03.2009_ privind aprobarea (m) OUG nr. 83/24.06.2008_MOf nr. 471/26.06.2008_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * ORDIN MMFES nr. 67 din 31 ianuarie 2008_MOf nr. 111/12.02.2008_ pentru apobarea Modalitãţilor unitare de aplicare, în sistemul public de pensii, a prevederilor Ordinului MEF nr. 1.646/17.10.2007_MOf nr. 725/26.10.2007_ pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individualã de asigurãri sociale reţinute de la asiguraţi în plus faţã de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere
  * LEGEA nr. 11 din 15 ianuarie 2008_MOf nr. 40/17.01.2008_ pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  
  * ORDIN MINISTRUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR nr. 1.646 din 17 octombrie 2007_MOf nr. 725/26.10.2007_ pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individualã de asigurãri sociale reţinute de la asiguraţi în plus faţã de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere
  * A SE VEDEA * Ordin MMFES nr. 67/31.01.2008_MOf nr. 111/12.02.2008_ pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individualã de asigurãri sociale reţinute de la asiguraţi în plus faţã de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere
  * LEGEA nr. 273 din 3 octombrie 2007_MOf nr. 683/08.10.2007_ privind aprobarea OUG nr. 19/21.03.2007_MOf nr. 208/28.03.2007_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 91 din 26 septembrie 2007_MOf nr. 671/01.10.2007_ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
  * LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007_MOf nr. 486/19.07.2007_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 19 din 21 martie 2007_MOf nr. 208/28.03.2007_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2007_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 273/03.10.2007_MOf nr. 683/08.10.2007_ privind aprobarea OUG nr. 19/21.03.2007_MOf nr. 208/28.03.2007_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * MODIFICÃ :
  - art. 161 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 91, alin. (3), (4) şi (5) la art. 161; abrogã art. 921, art. 931 şi art. 932
  - anexa la HGR nr. 1.550/23.09.2004_MOf nr. 897/01.10.2004_ privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculãrii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_
  
  * LEGEA nr. 512 din 29 decembrie 2006_MOf nr. 16/10.01.2007_ privind aprobarea OUG nr. 69/13.09.2006_MOf nr. 788/18.09.2006_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * ORDIN MMSSF nr. 978 din 18 decembrie 2006_MOf nr. 6/04.01.2007_ pentru modificarea Ordin MSSF nr. 407/27.07.2004_MOf nr. 149/18.02.2005_ privind dovedirea, în vederea recalculãrii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învãţãmântului universitar
  * LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006_MOf nr. 901/06.11.2006_ pentru aprobarea (m/c) OUG nr. 158/17.11.2005_MOf nr. 1.074/29.11.2005_ privind concediile şi indemnizaţia de asigurãri sociale de sãnãtate
  * OUG nr. 69 din 13 septembrie 2006_MOf nr. 788/18.09.2006_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 512/29.12.2006_MOf nr. 16/10.01.2007_ privind aprobarea OUG nr. 69/13.09.2006_MOf nr. 788/18.09.2006_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 335 din 17 iulie 2006_MOf nr. 629/20.07.2006_ privind aprobarea OUG nr. 24/29.03.2009_MOf nr. 287/30.03.2006_ pentru prelungirea aplicãrii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.200_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 46 din 28 iunie 2006_MOf nr. 565/29.06.2006_ pentru modificarea art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 24 din 29 martie 2006_MOf nr. 287/30.03.2006_ pentru prelungirea aplicãrii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.200_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
* APROBATã prin Legea nr. 335/17.07.2006_MOf nr. 629/20.07.2006_ privind aprobarea OUG nr. 24/29.03.2009_MOf nr. 287/30.03.2006_ pentru prelungirea aplicãrii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.200_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 44 din 8 martie 2006_MOf nr. 220/10.03.2006_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  
  * OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005_MOf nr. 1.074/29.11.2005_ privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate
  * MODIFICATÃ prin :
  - OG nr. 35/26.07.2006_MOf nr. 675/07.08.2006_ pentru modificarea şi completarea OG nr. 92/24.12.2003_MOf nr. 863/28.09.2005 - MOf nr. 941/29.12.2003_ privind Codul de procedurã fiscalã
  - OUG nr. 91/22.11.2006_MOf nr. 958/28.11.2006_ privind unele mãsuri refritoare la asigurãrile sociale de stat şi asigurãrile sociale de sãnãtate [dupã ce a fost aprobatã (m/c) prin Legea nr. 399/30.10.2006_MOf nr. 901/06.11.2006_ pentru aprobarea (m/c) OUG nr. 158/17.11.2005_MOf nr. 1.074/29.11.2005_ privind concediile şi indemnizaţia de asigurãri sociale de sãnãtate]
  * APROBATÃ (m/c) prin Legea nr. 399/30.10.2006_MOf nr. 901/06.11.2006_ pentru aprobarea (m/c) OUG nr. 158/17.11.2005_MOf nr. 1.074/29.11.2005_ privind concediile şi indemnizaţia de asigurãri sociale de sãnãtate
  * A SE VEDEA * OG nr. 1/12.01.2006_MOf nr. 57/20.01.2006_ pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale în domeniul asigurãrilor sociale [ABROGÃ art. 54 de la 23 ianuarie 2006]
  * Art.59.- Prezenta ordonanţã de urgenţã intrã în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.
  * ABROGÃ de la 01.01.2006 art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134, art. 136-138; din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 321 din 10 noiembrie 2005_MOf nr. 1.013/15.11.2005_ privind aprobarea OUG nr. 98/14.07.2005_MOf nr. 637/20.07.2005_ pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 148 din 3 noiembrie 2005_MOf nr. 1.008/14.11.2005_ privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
  * ABROGÃ art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 de la 1 Ianuarie 2006 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 98 din 14 iulie 2005_MOf nr. 637/20.07.2005_ pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ cu modificãri prin Legea nr. 321/10.11.2005_MOf nr. 1.013/15.11.2005_ privind aprobarea OUG nr. 98/14.07.2005_MOf nr. 637/20.07.2005_ pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 91 din 13 aprilie 2005_MOf nr. 322/15.04.2005_ privind aprobarea OUG nr. 67/16.09.2004_MOf nr. 855/17.09.2004_ pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 57 din 21 martie 2005_MOf nr. 257/28.03.2005_ privind aprobarea OUG nr. 129/09.12.2004_MOf nr. 1.228/21.12.2004_ pentru modificarea Legii nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale
  * ORDIN MMSSF nr. 65 din 16 februarie 2005_MOf nr. 149/18.02.2005_ pentru modificarea OMMSSF nr. 407/27.07.2004_MOf nr. 717/09.08.2004_ privind dovedirea, în vederea recalculãrii pensiei, a absolviri cursurilor de zi ale învãţãmântului universitar
  
  * OUG nr. 129 din 9 decembrie 2004_MOf nr. 1.228/21.12.2004_ pentru modificarea Legii nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 57/21.03.2005_MOf nr. 257/28.03.2005_ privind aprobarea OUG nr. 129/09.12.2004_MOf nr. 1.228/21.12.2004_ pentru modificarea Legii nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale [abrogã art. 100 alin. (2)]
  * LEGEA nr. 534 din 25 noiembrie 2004_MOf nr. 1.135/01.12.2004_ privind aprobarea (m) OUG nr. 59/26.08.2004_MOf nr. 804/31.08.2004_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 67 din 16 septembrie 2004_MOf nr. 855/17.09.2004_ pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 91/13.04.2005_MOf nr. 322/15.04.2005_ privind aprobarea OUG nr. 67/16.09.2004_MOf nr. 855/17.09.2004_ pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 59 din 26 august 2004_MOf nr. 804/31.08.2004_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 534/25.11.2004_MOf nr. 1.135/01.12.2004_ privind aprobarea OUG nr. 59/16.08.2004_MOf nr. 804/31.08.2004_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * ORDIN MMSSF nr. 407 din 27 iulie 2004_MOf nr. 717/09.08.2004_ privind dovedirea, în vederea recalculãrii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învãţãmântului universitar
  * MODIFICAT prin :
  - Ordin MMSSF nr. 978/18.12.2006_MOf nr. 6/04.01.2007_ pentru modificarea OMMSSF nr. 407/27.07.2004_MOf nr. 717/09.08.2004_ privind dovedirea, în vederea recalculãrii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învãţãmântului universitar
  - OMMSSF nr. 65/16.02.2005_MOf nr. 149/18.02.2005_ pentru modificarea Ordinului MMSSF nr. 407/27.07.2004_MOf nr. 717/09.08.2004_ privind dovedirea, în vederea recalculãrii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învãţãmântului universitar
  * LEGEA nr. 352 din 15 iulie 2004_MOf nr. 683/29.07.2004_ pentru completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 276 din 23 iunie 2004_MOf nr. 574/29.06.2004_ pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  
  * LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003_MOf nr. 936/24.12.2003_ privind aprobarea (m) OUG nr. 107/24.10.2003_MOf nr. 747/26.10.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale
  * LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003_MOf nr. 1/05.01.2004_ privind aprobarea (m/c) OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * RECTIFICATÃ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004 *
   În Legea nr. 577/22.12.2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004, se face urmãtoarea rectificare :  - la pct. 15, alin. (4), (5) şi (6) ale art. III vor fi însoţite de un asterisc cãruia îi va corespunde o notã de subsol cu urmãtorul cuprins: "*) Prevederile alineatelor (4), (5) şi (6) ale articolului III se aplicã pânã la 31 decembrie 2003, inclusiv."
  * ABROGÃ art. 1-7, art. 15, art. 16 lit. b), art. 18 şi 20 din Legea nr. 130/20.07.1999_MOf nr. 355/27.07.1999_ privind unele mãsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care ABROGÃ Legea nr. 83/21.07.1995 MOf nr. 166/31.07.1995_ privind unele mãsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncã
  * LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003_MOf nr. 915/20.12.2003_ privind respingerea OUG 23/10.04.2003_MOf nr. 259/14.04.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi pentru modificarea art. II şi III din OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * HGR nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003_MOf nr. 856/2.12.2003_ privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna decembrie 2003 [Valoarea unui punct de pensie se actualizeazã prin indexare cu 3,1%]
  * OUG nr. 107 din 24 octombrie 2003_MOf nr. 747/26.10.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale
  * APROBATÃ (m) prin Legea nr. 598/22.12.2003_MOf nr. 936/24.12.2003_ privind aprobarea (m) OUG nr. 107/24.10.2003_MOf nr. 747/26.10.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale
  * Art.V.- Pe data de 1 ianuarie 2005 se abrogã prevederile referitoare la accidente de muncã şi boli profesionale din cap. V "Alte drepturi de asigurãri sociale" din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  * LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003_MOf nr. 373/31.05.2003_ pentru aprobarea (m/c) OG nr. 36/30.01.2003_MOf nr. 68/02.02.2003_ privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscalã
  * ABROGÃ - alin. (2) al art. 30, alin. (5) al art. 31, alin. (1) al art. 36 lit. e) şi f) ale art. 144 şi lit. l) a art. 148 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
  * OUG nr. 23 din 10 aprilie 2003_MOf nr. 259/14.04.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi pentru modificarea art. II şi III din OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_
  * RESPINSÃ prin Legea nr. 553/18.12.2003_MOf nr. 915/20.12.2003_ privind respingerea OUG 23/10.04.2003_MOf nr. 259/14.04.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi pentru modificarea art. II şi III din OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
* A funcţionat în perioada 14 aprilie - 20 decembrie 2003 *
  * OUG nr. 9 din 27 februarie 2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ (m/c) prin Legea nr. 577/22.12.2003_MOf nr. 1/05.01.2004_ privind aprobarea (m/c) OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * MODIFICATÃ prin OUG nr. 23/10.04.2003_MOf nr. 259/14.04.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi pentru modificarea art. II şi III din OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_, care a fost RESPINSÃ prin Legea nr. 553/18.12.2003_MOf nr. 915/20.12.2003_ privind respingerea OUG 23/10.04.2003_MOf nr. 259/14.04.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi pentru modificarea art. II şi III din OUG nr. 9/27.02.2003_MOf nr. 167/17.03.2003_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 41 din 21 ianuarie 2003_MOf nr. 51/29.01.2003_ pentru aprobarea OUG nr. 147/31.10.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_ pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
  
  * OUG nr. 147 din 31 octombrie 2002_MOf nr. 821/13.11.2002_ pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
  * ABROGÃ art. 100 alin. (2), art. 102 şi 110 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
  NOTÃ: Conform art. 143 alin. (2) din Legea nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_, modificat prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 129/09.12.2004_MOf nr. 1.228/21.12.2004_, dispoziţiile art. 98 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3), art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi alin. (2), ale art. 111, 112, 114 şi 115 din Legea nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_, cu modificãrile ulterioare, îşi vor menţine aplicabilitatea pentru toate situaţiile, cu excepţia celor generate de accidente de muncã şi boli profesionale, care sunt preluate prin Legea nr. 346/05.06.2002_MOf nr. 454/27.06.2002_.
  * OG nr. 61 din 29 august 2002_MOf nr. 644/30.08.2002_ privind colectarea creanţelor bugetare
  * ABROGATÃ prin OG nr. 92/24.12.2003_MOf nr. 941/29.12.2003_ privind Codul de procedurã fiscalã
  * LEGEA nr. 341 din 31 mai 2002_MOf nr. 446/25.06.2002_ pentru respingerea OUG nr. 107/27.06.2001_MOf nr. 352/30.06.2001_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002_MOf nr. 446/25.06.2002_ privind aprobarea (m/c) OUG nr. 49/29.03.2001_MOf nr. 161/30.03.2001_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
* Rectificarea publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 6 august 2002 *
  În Legea nr. 338/31.05.2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/29.03.2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, se face urmãtoarea rectificare :   - la pag. 8, pct. 41 al articolului unic, la art. 1672 alin. (2), rândul 2, în loc de "... pct. I, II, III şi IV..." se va citi "... pct. I, II, III şi VI..."
  * LEGEA nr. 22 din 10 ianuarie 2002_MOf nr. 50/24.01.2002_ pentru aprobarea OUG nr. 41/27.04.2000_MOf nr. 183/27.04.2000_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * LEGEA nr. 16 din 10 ianuarie 2002_MOf nr. 48/24.01.2002_ pentru respingerea OUG nr. 171/27.10.2000_MOf nr. 531/27.10.2000_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  
  * LEGEA nr. 340 din 6 iulie 2001_MOf nr. 378/11.07.2001_ privind aprobarea OUG nr. 294/30.12.2000_MOf nr. 707/30.12.2000_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/09.07.1998_MOf nr. 261/13.07.1998_ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionalã, precum şi a Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * OUG nr. 107 din 27 iunie 2001_MOf nr. 352/30.06.2001_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * RESPINSÃ prin Legea nr. 341/31.05.2002_MOf nr. 446/25.06.2002_ pentru respingerea OUG nr. 107/27.06.2001_MOf nr. 352/30.06.2001_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
* A funcţionat în perioada 30 iunie 2001 - 25 iunie 2002 *
  * Modificãri şi completãri :  *sursele de finanţare a contribuţiei individuale de asigurãri sociale; * sancţiunile în cazul nereţinerii şi nevãrsãrii contribuţiei de asigurãri sociale; * drepturile acordate asiguraţilor în cazul în care acestora li s-a reţinut contribuţia de asigurãri sociale; * stabilirea, prin hotãrâre a Guvernului, a criteriilor de încadrare a activitãţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii; * dreptul personalului navigant din aviaţia civilã de a beneficia de prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, în condiţiile realizãrii unui numãr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi; * modul de calcul al numãrului de puncte realizate de şomeri; * valoarea unui punct de pensie calculat pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat; * suportarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã.
  * OUG nr. 49 din 29 martie 2001_MOf nr. 161/30.03.2001_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ (m/c) prin Legea nr. 338/31.05.2002_MOf nr. 446/25.06.2002_ privind aprobarea (m/c) OUG nr. 49/29.03.2001_MOf nr. 161/30.03.2001_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  
  * OUG nr. 294 din 30 decembrie 2000_MOf nr. 707/30.12.2000_pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/09.07.1998_MOf nr. 261/13.07.1998_ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionalã, precum şi a Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
  * APROBATÃ (m) prin Legea nr. 340/06.07.2001_MOf nr. 378/11.07.2001_ privind aprobarea OUG nr. 294/30.12.2000_MOf nr. 707/30.12.2000_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/09.07.1998_MOf nr. 261/13.07.1998_ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionalã, precum şi a Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
* Rectificarea publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001 *
  În Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 294/30.12.2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/09.07.1998_MOf nr. 261/13.07.1998_ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionalã, precum şi a Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, se face urmãtoarea rectificare :  - la art. II pct. 1 alin. (3), în loc de: "ordonator de credite" se va citi: "ordonator principal de credite"
  * OUG nr. 171 din 19 octombrie 2000_MOf nr. 531/27.10.2000_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * RESPINSÃ prin Legea nr. 16/10.01.2002_MOf nr. 48/24.01.2002_ pentru respingerea OUG nr. 171/27.10.2000_MOf nr. 531/27.10.2000_ pentru modificarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
* A funcţionat în perioada 27 octombrie 2000 - 24 ianuarie 2002 *
  * OUG nr. 41 din 27 aprilie 2000_MOf nr. 183/27.04.2000_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * APROBATÃ prin Legea nr. 22/10.01.2002_MOf nr. 50/24.01.2002_ pentru aprobarea OUG nr. 41/27.04.2000_MOf nr. 183/27.04.2000_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/17.03.2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
  * Valoarea unui punct de pensie se calculeazã pe baza unui coeficient care nu poate depãşi 45% din ultimul salariu mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Naţionalã pentru Statisticã, la data intrãrii în vigoare a Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat. Valoarea coeficientului prevãzut se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat. Valoarea unui punct de pensie se calculeazã de cãtre Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi se actualizeazã în funcţie de posibilitãţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, ori de câte ori inflaţia a crescut cu mai mult de 10% faţã de ultima lunã în care s-a efectuat calculul sau actualizarea valorii punctului.
  * LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000_MOf nr. 140/01.04.2000_ privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
* ABROGATÃ prin LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010_MOf nr. 852/20.12.2010_ privind sistemul unitar de pensii publice [ de la 1 ianuarie 2011]
* RECTIFICAREA publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 27 aprilie 2000 *
  În Legea nr. 19/17.03.2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se fac urmãtoarele rectificãri :
  - La pagina 3, la art. 21 alin. 3 în loc de: "...legea anualã a bugetului de stat..." se va citi: "..legea anualã a bugetului asigurãrilor sociale de stat".
  - La pagina 24, în anexa nr. 4, la pct. 1 în "Stagiul complet de cotizare între 30 şi 31 de ani", în loc de: "
(perioada aprilie 2001 - octombrie 2006)" se va citi: "(perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006)".
  - La pagina 24, în anexa nr. 4, la pct. 2 în "Stagiul complet de cotizare între 31 şi 32 de ani", în loc de: "
(perioada noiembrie 2006 - noiembrie 2008)" se va citi: "(perioada decembrie 2006 - noiembrie 2008)".
  - La pagina 26, în anexa nr. 5, la pct. 3 în "Stagiul complet de cotizare între 27 şi 28 de ani" se introduce în tabel o linie orizontalã (care va fi penultima) cu urmãtorul cuprins:  2  3  6  21  6  25   -
  
   *   *   *
  
  
  * Art.198.- La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã :
  - prevederile referitoare la stabilirea vechimii în muncã pentru drepturi de asigurãri sociale din Decretul nr. 112/22.03.1965_BOf nr. 10/22.03.1965_ privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis sã lucreze în ţãri cu climã greu de suportat, cu modificãrile ulterioare;
  - HCM nr. 880/01.01.1965_Colecţia de hotãrâri şi dispoziţii a Consiliului de Miniştri nr. 33/21.08.1965_ privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurãrilor sociale de stat, cu modificãrile ulterioare;
  - Decretul nr. 389/11.10.1972_BOf nr. 112/18.10.1972_ cu privire la contribuţia pentru asigurãrile sociale de stat, cu modificãrile ulterioare;
  - art. 10 şi prevederile referitoare la fişa de pensie din Decretul nr. 92/16.04.1976_BOf nr. 37/26.04.1976_ privind carnetul de muncã
  - Decretul nr. 217/12.07.1977_BOf nr. 70/16.07.1977_ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurãri sociale şi a comisiilor de expertizã medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã
  - Decretul nr. 216/12.07.1977_BOf nr. 70/16.07.1977_ privind criteriile şi normele de încadrare în gradele de invaliditate;
  - Legea nr. 3/30.06.1977_BOf nr. 82/06.08.1977_ privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenţa socialã, cu modificãrile ulterioare;
  - Decretul nr. 232/30.06.1986_BOf nr. 40/30.06.1986_ pentru modificarea unor dispoziţii legale cu privire la pensia suplimentarã, cu excepţia art. II;
  - Decretul-lege nr. 70/08.02.1990_MOf nr. 24/09.02.1990_ privind modificarea şi completarea unor reglementãri referitoare la pensii, asigurãri sociale şi ocrotiri sociale, cu modificãrile ulterioare;
  - Decretul-lege nr. 51/05.02.1990_MOf nr. 20/06.02.1990_ privind vechimea în muncã a soţiei salariate care îşi urmeazã soţul trimis în misiune permanentã în strãinãtate;
  - Ordinul nr. 50/05.03.1990_MOf nr. 38/20.03.1990_ pentru precizarea locurilor de muncã, a activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii;
  - Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului nr. 50/05.03.1990_MOf nr. 38/20.03.1990_;
  - Ordinul nr. 125/05.05.1990 pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii, pentru perioada lucratã dupã 1 martie 1990;
  - art. 10 şi 11 din Decretul-lege nr. 98/14.03.1990_MOf nr. 37/20.03.1990_ privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea feratã
  - Decretul-lege nr. 114/30.03.1990_MOf nr. 48/02.04.1990_ privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de muncã
  - Legea nr. 73/08.02.1991_MOf nr. 251/16.12.1991_ privind stabilirea unor drepturi de asigurãri sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementãri din legislaţia de asigurãri sociale şi pensii;
  - Legea nr. 49/25.05.1992_MOf nr. 107/26.05.1992_ pentru modificarea şi completarea unor reglementãri din legislaţia de asigurãri sociale;
  - HGR nr. 723/10.11.1992_MOf nr. 313/04.12.1992_ privind preluarea în platã, prin Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, a ajutoarelor acordate emigranţilor politici greci prin societatea de Cruce Roşie din România;
  - Legea nr. 80/21.07.1992_rep MOf nr. 37/09.02.1994_ privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, cu modificãrile ulterioare;
  - HGR nr. 89/02.03.1993_MOf nr. 50/05.03.1993_ privind integrarea sistemului asigurãrilor sociale şi pensiilor scriitorilor în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - HGR nr. 326/02.07.1993_MOf nr. 170/21.07.1993_ privind integrarea sistemului asigurãrilor sociale şi pensiilor compozitorilor şi muzicologilor în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - Legea nr. 34/14.06.1993_MOf nr. 128/13.06.1993_ privind integrarea sistemului de asigurãri sociale al cooperaţiei meşteşugãreşti în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - Legea nr. 52/07.07.1993_MOf nr. 157/12.07.1993_ privind integrarea sistemului de asigurãri sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Române în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - Legea nr. 2/10.01.1995_MOf nr. 5/13.01.1995_ privind pensionarea anticipatã
  - Legea nr. 117/04.12.1995_MOf nr. 284/08.12.1995_ privind integrarea sistemului asigurãrilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - Legea nr. 127/12.12.1995_MOf nr. 298/28.12.1995_ privind integrarea sistemului de asigurãri sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - Legea nr. 42/27.05.1996_MOf nr. 109/29.05.1996_ privind integrarea sistemului de asigurãri sociale şi pensii ale cineaştilor în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - HGR nr. 565/12.07.1996_MOf nr. 170/30.07.1996_ privind aplicarea mãsurilor de protecţie socialã a pensiilor de asigurãri sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate dupã data de 1 august 1996, cu modificãrile ulterioare; [MODIFICATÃ prin : HGR nr. 848/23.09.1996_MOf nr. 236/30.09.1996_; HGR nr. 860/26.09.1996_MOf nr. 238/01.10.1996_]
  - Legea nr. 49/04.04.1997_MOf nr. 58/08.04.1997_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/30.06.1977_BOf nr. 82/06.08.1977_ privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenţa socialã
  - Legea nr. 120/09.07.1997_MOf nr. 149/11.07.1997_ privind concediul plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani;
  - Legea nr. 86/28.05.1997_MOf nr. 107/30.05.1997_ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/30.06.1977_BOf nr. 82/06.08.1997_ privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenţã socialã
  - Legea nr. 203/04.12.1997_MOf nr. 350/10.12.1997_ privind integrarea sistemului asigurãrilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - Legea nr. 167/30.09.1998_MOf nr. 374/01.10.1998_ privind integrarea sistemului de asigurãri sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma Greco-catolicã în sistemul asigurãrilor sociale de stat;
  - OUG nr. 31/05.11.1998_MOf nr. 419/05.11.1998_ privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unitãţile cu atribuţii în domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, [aprobatã prin Legea nr. 128/19.07.1999_MOf nr. 344/20.07.1999_];
  - (MODIFICATÃ prin OUG nr. 49/29.03.2001_MOf nr. 161/30.03.2001_) OUG nr. 2/01.02.1999_MOf nr. 49/01.02.1999_ privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/11.10.1972_BOf nr. 112/18.10.1972_ cu privire la contribuţia pentru asigurãrile sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/25.05.1992_MOf nr. 107/26.05.1992_ pentru modificarea şi completarea unor reglementãri din legislaţia de asigurãri sociale, aprobatã prin Legea nr. 72/16.03.2001_MOf nr. 135/19.03.2001_;
  - (MODIFICATÃ prin OUG nr. 49/29.03.2001_MOf nr. 161/30.03.2001_) OUG nr. 2/01.02.1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/11.10.1972_BOf nr. 112/18.10.1972_ cu privire la contribuţia pentru asigurãrile sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/25.05.1992_MOf nr. 25.05.1992_ pentru modificarea şi completarea unor reglementãri din legislaţia de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobatã prin Legea nr. 72/16.03.2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 martie 2001;
  - orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.